Doanh nghiệp dự án

Công ty TNHH Xây dựng Chuyển giao Hoàng Long được thành lập năm 2014 là doanh nghiệp dự án chịu trách nhiệm quản lý thực hiện đầu tư Dự án đại lộ Kỳ Đồng kéo dài đoạn từ Trần Thủ Độ đến Quốc lộ 10 và 02 Dự án đối ứng: Dự án khu đô thị hai bên đại lộ Kỳ Đồng (Kỳ Đồng Thái Bình Dragon city) và Dự án Khu đô thị Vũ Phúc (Vũ Phúc Thái Bình Dragon city) theo quy định của pháp luật hiện hành. Doanh nhiệp dự án chịu trách nhiệm hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan, lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án, lập thiết kế xây dựng, giám sát thi công xây dựng tuân thủ hợp đồng BT và luật xây dựng, nghiệm thu và thanh quyết toán công trình, kinh doanh các dự án đối ứng tuân thủ quy định của pháp luật. 

Bài viết khác

http://thaibinhdragoncity.vn//upload/files/Download.png